02:09 am - Wednesday 04 March 2015
Advertisement
cheap viagra cialis online generic viagra

[Sơ cấp 1] – Bài 42 – Giới thiệu về 을/를 và số đếm trong tiếng hàn

By meomeo19789 - Thu Jun 21, 6:47 pm

1)    Giới thiệu về ngữ pháp 을/를

Đây là tiểu từ tân ngữ được gắn sau danh từ, biến danh tứ đó trở thành tân ngữ của câu.Hay nói một cách khác nó có chức năng bổ ngữ,bổ nghĩa cho động từ phía sau, nhấn mạnh đối tượng tác động của hành động trong câu.

N có Patchim+을

N ko Patchim+를

Ví dụ:

저는 한국어를 공부합니다.    Tôi học tiếng Hàn Quốc.

Mai씨는 밥을 먹습니다.         Mai ăn cơm.

Phuc씨는 집을 청소합니다.    Phúc dọn dẹp nhà.

Notes: Trong giao tiếp hàng ngày chúng ta có thể lược bỏ 을/를 nhưng trong văn viết thì ngược lại.

Trong câu lược bỏ Chủ ngữ và Tân ngữ đối với tất cả động từ kết thúc là 하다 khi viết chúng ta bắt buộc dùng 을/를 ở giữa .

Ví dụ:

운동하다 => 운동을 합니다    Tôi(Ai đó) tập thể dục.

노래하다 => 래를 합니다.   Tôi(Ai đó) hát.

2) Giới thiệu về số đếm trong tiếng hàn:

a) Hệ thống  số đếm Hán – Hàn:

Dùng để đếm phút, giây, ngày, tháng, năm, tiền tệ, vị trí thứ mấy( tầng 2….) ,  số điện thoại( 10 số – 3-3-4,   11 số – 3-4- 4)

 

Số đếm Cách đọc,đếm Số đếm Cách đọc,đếm
1 10
2 20 이십
3 30 삼십
4 40 사십
5 50 오십
6 60 육십
7 70 칠십
8 80 팔십
9 90 구십
10 100
11 십일 1.000
12 십이 10.000
13 십삼 100.000 십만
14 십사 1.000.000 백만
15 십오 10.000.000 천만
0 100.000.000

Sau 억 chúng ta còn có:

+) 1 000 000 000: 십억

+) 10 000 000 000: 백억

+) 100 000 000 000: 천억

+) 1 000 000 000 000: 조

b) Hệ thống số đếm Thuần – Hàn:

Dùng để đếm giờ, số lượng, tuổi.

 

Số đếm Cách đọc,đếm Số đếm Cách đọc,đếm
1 하나 10
2 20 스물
3 30 서른
4 40 마흔
5 다섯 50
6 여섯 60 예순
7 일곱 70 일흔
8 여덟 80 여든
9 아홉 90 아흔
10 100
11 열하나 1.000
12 열둘 10.000
13 열셋 100.000 십만

Bảng này phải học thuộc và nhớ. Chú ý trên 100 chúng ta dùng số Hán- Hàn

 

 

 

 

 • 3 Comments
 • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
  Loading ... Loading ...
 • 6252 views

3 Comments

Comments -49 - 0 of 3First« PrevNext »Last
 1. -1

  E muon duoc hoc tieng han nhung k bjt lam the nao?

 2. 0

  Mình rất thích học tiếng hàn quốc…nhưng mà ko biết bắt đầu như thế nào cả…mong bạn giúp đỡ.

 3. +1

  Em rat muon hoc tieng han quoc. xin hay giup do, va gui bai cho Em

Comments -49 - 0 of 3First« PrevNext »Last

Comment / 논평