09:27 am - Tuesday 31 March 2015
Advertisement
cheap viagra cialis online generic viagra

[Nhập môn]: bài 5 – cách phát âm phụ âm cuối

By meomeo19789 - Sat Aug 27, 4:46 am

Mèo  đọc được câu này của bạn BaAnh

“Theo Mèo thi nên post thêm bài 4 nhập môn và cách đọc tiếng Hàn, cách đọc patchim (PC), hiện tượng luyến âm, đồng âm v.v…”

Vì vậy, hôm nay Mèo xin mạo muội đăng phần này lên. Đây là bài học do cô Loan (nick SKYPE: saranghe1510) đã viết và nhờ Mèo đăng hộ cho mọi người cùng tham khảo nghe:

CÁCH PHÁT ÂM PHỤ ÂM CUỐI

            (한국어 발음법)

Những phụ âm đứng cuối âm tiết gọi là phụ âm cuối.

Trong tiếng Hàn có 7 âm ở vị trí phụ âm cuối sẽ được phát âm khi đọc là  ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ vàㅇ.

Các phụ âm khác khi sử dụng ở vị trí phụ âm cuối đều bị biến đổi cách phát âm và được phát âm theo 1 trong 7 âm đó

 1. 1.     Khi các ph âm ,, là ph âm cui thì ta chuyn v đọc toàn b thành (k)

Ví d: 속: (xok) ở trong, 부엌: ( pu ok) bếp, 밖: ( ppak) bề ngoài,bên ngoài

 1. 2.    Khi ph âm là ph âm cui chúng ta vn đọc là (n)

Ví d: 문: ( mun) cửa, 손: ( xon) bàn tay, 편지: (phyon chi) lá thư

 1. 3.    Khi các ph âm ,,,,,, là ph âm cui ta chuyn hết toàn b thành ( t)

Ví d: 옷: ( ot) áo ,꽃: ( ccot) hoa,끝( ccut) kết thúc, 듣다: ( tut ta) nghe, 낮: ( nat) ban ngày, 파랗다: ( pha rat ta) màu xanh, 있다: ( it ta) có.

 1. 4.     Khi ph âm là ph âm cui chúng ta đọc là (l)

Ví d: 말: ( mal) con ngựa, 팔다: ( phal) bán, 칠 (cchil) số 7, 월: ( oul) tháng

 1. 5.   Khi  ph âm  là ph âm cui ta đọc là (m)

Ví d: 엄마: ( om ma) mẹ, 사람: (  xa ram) người, 삼 (xam) số 3

      1.  6.     Khi ph âm  , là ph âm cui chúng ta chuyn toàn b thành (p)

Ví d: 입: (ip) cái miệng, 잎: ( ip) cái lá, 앞: (ap) phía trước

 1. 7.    Khi ph âm là ph âm cui chúng ta đọc là (ng)

Ví d: 강: (cang) sông, 공항 ( cong hang) sân bay, 방: ( pang) phòng

(ㄸ, ㅃ, ㅉ không làm phụ âm cuối)

Lưu ý: đây chỉ là quy tắc phát âm khi phát âm, trong khi viết  phải viết theo dạng nguyên mẫu.

1.   Sự nối vần (연음화)

 1.1 Những từ có từ 2 âm tiết trở lên mà âm tiết trước có 받침(patchim – PC ) +  “ㅇ” thì ta sẽ đọc âm của PC đó với âm tiết của từ tiếp theo. (chú ý “ㅇ” là phụ âm câm)
보기:     남아요  phát âm là [나마요]
 한국어 phát âm là  [ 한구거]

연습: (bài tập)

. 이 분이 한국 사람이에요
ㄴ. 이름이 무엇입니까?       
ㄷ. 꽃을 받았어요.                
ㄹ. 음식이 맛있다.               
ㅁ. 밥을 먹어요.                    
ㅂ. 옷을 입어요.                    
1.2.
-Từ có PC/ㅂ/:ㅂ,ㅍ khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là  ㅁ / ㄴthì ta sẽ đọc PC đó là ví dụ: 앞문 [암문]
- Từ có PC/ㄷ/:ㄷ,ㅅ,ㅈ,ㅊ,ㅌ,ㅎ,ㅆ khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là  ㅁ / ㄴthì ta sẽ đọc PC đó là ví dụ: 낱말 [난말]:
- Từ có PC/ㄱ/:ㄱ,ㅋ,ㄲ khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là  ㅁ / ㄴthì ta sẽ đọc PC đó là  ví dụ:국물 [궁물]:

연습: (bài tập)
ㄱ. 창문을 닫는다.        –>
ㄴ. 꽃무늬가 예뻐요.    –>
ㄷ. 공부를 합니다.        –>
ㄹ. 부엌만 청소하세요.–>
ㅁ. 지금 읽는 책.           –>
1.3.

- Từ có PC/ㅂ, ㄷ,ㄱ/  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là  ㅂ thì ta sẽ đọc PC đó là ví dụ: 잡비 [잡삐]
- Từ có PC/ㅂ, ㄷ,ㄱ/  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là  thì ta sẽ đọc PC đó là  ví dụ:법대 [법때]
 – Từ có PC/ㅂ, ㄷ,ㄱ/  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là   thì ta sẽ đọc PC đó là  ví dụ:답장 [답짱]
- Từ có PC/ㅂ, ㄷ,ㄱ/  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là   thì ta sẽ đọc PC đó là  ví dụ:학생 [학쌩]
- Từ có PC/ㅂ, ㄷ,ㄱ/  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là   thì ta sẽ đọc PC đó là   ví dụ:입국 [입꾹]

연습: (bài tập)
ㄱ. 학비를 받았어요        
ㄴ. 식당에 갑시다.           
ㄷ. 박자를 맞추세요.       
ㄹ. 선물을 받습니다.       
ㅁ. 듣고 따라하세요.       
ㅂ. 축구와 야구를 합니다.

1.4.
1.  Từ có PC  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là   ㅎ  thì ta sẽ đọc PC đó là   ㅍ ví dụ:입학 [이팍]
2.- Từ có PC   khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là  ㅎ  thì ta sẽ đọc PC đó là   ví dụ:맏형 [마텽]
   – Từ có PC khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là     thì ta sẽ đọc PC đó là   ví dụ: 좋다 [조타]
3. – Từ có PC  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là     thì ta sẽ đọc PC đó là   ví dụ:맞하다 [마차다]
   – Từ có PC  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là     thì ta sẽ đọc PC đó là    ví dụ:그렇지만 [그러치만]
4.- Từ có PC   khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là    thì ta sẽ đọc PC đó là    ví dụ:축하하다 [추카하다]
   – Từ có PC  khi kết hợp với phụ âm đầu tiên của từ tiếp theo là   thì ta sẽ đọc PC đó là   ㅋ ví dụ:빨갛게 [빨가케]
 
연습: (bài tập)
ㄱ. 법학을 공부해요.         
ㄴ. 날씨가 좋다.                 
ㄷ. 꽃이 예쁘게 꽂혔어요.
ㄹ. 생일 축하합니다.         
ㅁ. 잎이 노랗게 되었어요.

1.5. “ㄹ” 발음: (phát âm)

ㅁ + ㄹ ==> ㅁ + ㄴví dụ: 심리 [심니]
ㅇ + ㄹ ==> ㅇ + ㄴ ví dụ:정리 [정니]
ㄴ + ㄹ ==>ㄴ+ㄴ ví dụ:신라 [신나]
ㄹ + ㄴ ==> ㄹ + ㄹ ví dụ:일년 [일련]
ㅂ + ㄹ ==> ㅁ + ㄴ ví dụ:섭리 [섬니]
ㄱ + ㄹ ==> ㅇ + ㄴ ví dụ:독립 [동닙]

1.6.
ㄷ + 이 ==> 지 ví dụ:굳이 [구지]
ㅌ + 이 ==>치 ví dụ:같이 [가치]
(ㄷ + ㅎ) + 이 ==>치 ví dụ:닫히다 [다치다]

1.7.ㅅ + ㅎ ==> ㅌ ví dụ:따뜻하다 [따뜨타다]

1.8.Những từ có kết thúc là 받침 ghép thì có những chú ý sau  

 

PC ghép

Cách đọc

+    ㅇ”

/ㄱ/

ㄳ, ㄺ

넋 [넉](hồn ma)닭 [닥] (con gà) 넋이 /넉씨/,  닭이 /달기/

/ㄴ/

ㄵ, ㄶ

앉다 /안따/(ngồi),  많다 /만타/(nhiều) 앉아 /안자/ , 많아서 /마나서/

/ㄹ/

ㄼ, ㄽ, ㄾ, ㅀ

넓다 / 널따/(rộng), 핥다 / 할따/(liếm) 넓어 /널버/ , 핥아 /할타/

/ㅁ/

젊다 /점따/(trẻ) 젊어서 /절머서/

/ㅂ/

ㅄ, ㄿ

없다 /업따/ (không có), 읊다 / 읍따/(sáng tác thơ) 없어 /업서/, 읊어 / 을퍼/

 

 

 

 

 

11 Comments

Comments -49 - 0 of 11First« PrevNext »Last
 1. 0

  Ban nao muon nghe phat am thi vao trang google dich go tu can nghe bam hinh cai loa la nghe duoc thoi.

 2. 0

  mình mong các bạn khi cm viết tiếng việt có dấu với… học tiếng hàn đã khó đọc để hiểu các bạn nói gì càng khó hơn… ( vì đôi lúc kèm theo lời giảng mà như thế này mình chẳng hiểu)

 3. 0

  PC học mệt thật luôn ấy . nhiều khi đọc nối nhưng khi viết lại viết như khi đọc luôn ý . khó quá à .

 4. 0

  없어 hình như phiên âm là / 업써 / chứ ko phải là / 업서 /
  :D

  1. 0

   không theo t cái bạn nói là sai mới là đúng, bạn thử nghiên cứu lại phần 1.8 đi hihi

 5. 0

  cái này khó nhớ nhỉ. nếu mà học một lần hết cái này chắc nổ đầu quá :((

 6. 0

  Tớ thấy khá là khó để nhớ được hết cách phát âm này. Vì thế, theo tớ nên làm nhiều bài tập thì sẽ quen nhanh hơn. Tuy nhiên, rất tiếc bài học trên không có phần nghe để đối chiếu nên nếu bạn nào tự học như tớ sẽ thấy khó khăn khi không biết làm thế nào để biết là mình đọc đúng hay sai. Bạn nào có bài nghe của những ví dụ trên không, up cho cả nhà cùng học với nh. Thanks!

 7. 0

  ㅈㅅ meomeo, mac du rat muon tham gia lop hoc skype nhung dieu kien k cho phep:
  Hien tai dang hoc lop cuoi cap ba nen phai tap trung de on thi, lai nua thoi gian nay vua hoc them, hoc o lop, hoc boi duong, lam bai tap ma thay co ra de voi so luong k han che… Muon chet luon ay. Nen chu yeu la tu hoc qua cac bai giang tren web ( cung k hieu qua lam nhung van biet vai ba mau cau hihi)

  1. 0

   hihi. mèo mong sau kỳ thi bạn sẽ vào skype học cùng tụi mình nhé? mình mong sẽ được gặp bạn. mình chúc bạn ôn tập kỳ thi lớp 12 thật tốt , đạt được kết quả mà bạn mong muốn? cố lên!!! – 화이팅!!!(@_@)

  2. 0

   chao ban BaAnh
   minh thay tieng han cung co the hoc dc nhung vi minh hoc hoi cham mot chut thui
   hi
   vay ban biet trang web hoc tieng han nao chi minh voi nhe
   thank

  3. 0

   chào minhoang193: bạn hãy cài skype nhé? bọn mình sẽ hướng dẫn bạn cách học trực tiếp bạn sẽ học rất nhanh. thân

 8. +1

  O, rat cam on meomeo da quan tam.
  ah, m co mot gop y nho nho the nay ve viec doc batchim ghep:
  Theo thu tu cac phu am trong Tu Dien, phu am nao nam thu tu truoc thi doc truoc cho du trong batchim no o vi tri nao di nua, vi du ‘ㄶ’ duoc doc la ㄴ ‘n’ vi tronb tu dien thu tu cua ㄴ ‘n’ nam truoc ㅎ ‘h’, hay ‘ㄺ’ doc la ㄱ ‘k’ cho du ㄱ ‘k’ nam phia sau ㄹ ‘l’ trong batchim nhung trong tu dien thi ㄱ ‘k’ lai nam truoc ㄹ ‘l’,
  tom lai hoc thuoc thu tu cac phu am trong tu dien se rat co loi.
  ㄱ, ㄴ, …, ㅎ
  (ㄱ nam dau tien va ㅎ nam cuoi cung

  1. 0

   cảm ơn sự góp ý của bá anh nghe? bá anh không tham gia lớp học trên skype hả?

 9. 0

  Cám ơn bạn mình vẫn đang học ^^! Chắc là kiên trì sẽ thành công 

  1. 0

   bạn có lớp học chưa?bạn nên đọc bài 1 trước khi đó bạn sẽ hiểu về bài mình viết nghe?hihi

 10. 0

  chao ban? ban doc ky 1 luot meo tin ban se thay de hieu ma?hhiii co phan nao chua hieu ban gop y nhe

  1. 0

   phần bài tập có để phụ âm ở trước có ngiã là sao…???

 11. 0

  Quá khó @@! Mình đọc mà hoảng loạn lun 

Comments -49 - 0 of 11First« PrevNext »Last

Comment / 논평